Zamawiający:
Mogileński Dom Kultury
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1 88 - 300 Mogilno


Tytuł przetargu:
"Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego - cyfryzacja kina Wawrzyn w Mogilnie wraz z montażem, zestrojeniem, uruchomieniem sprzętu oraz szkoleniem pięciu kinooperatorów"

CPV:
38.65.20.00-0 Projektory filmowe
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
38.60.00.00-1 Przyrządy optyczne
31.51.70.00-3 Lampy
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe
48.82.00.00-2 Serwer
51.11.00.00-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2)posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie (referencje lub protokoły odbioru) - załącznik nr 6 do SIWZ.
Jako jedną dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu wg formuły - spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

5.3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr113, poz.759 z późn. zm.)


Termin realizacji:
Do 40 dni od dnia podpisania umowy, przy czym podpisanie niniejszej umowy możliwe będzie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

Osoba odpowiedzialna:
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Pana Jana Szymańskiego, tel. 52/ 315-24-80

Miejsce składania ofert:
Mogileński Dom Kultury
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1
88 - 300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-08-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-08-27 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileński Dom Kultury
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1
88 - 300 Mogilno
Sekretariat


Kryteria wyboru:
Kryterium oceny ofert- najniższa cena za wykonanie przedmiotu zmówienia.

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Dnia 23 sierpnia 2012r. Zamawiający dokonuje zmianę załącznika o nazwie Załącznik nr 1 - Formularz _oferty na prawidłowy załącznik o nazwie Załącznik nr 1 - Formularz oferty
[23-08-2012]. Prosimy o złożenie oferty wraz z prawidłowym załącznikiem.

Mogilno dn. 14 wrzesnia 2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono w załączniku
nr 7 wybór oferty.


Firmy uczestniczące